Nasze Sprawy – Case Law

Poniżej prezentujemy przykłady oddziaływania trafnej argumentacji przygotowanej przez prawników naszej Kancelarii na orzecznictwo najważniejszych Sądów i Trybunałów. Są to ciekawe przypadki często o precedensowym charakterze związane z trafną argumentacją z zakresu praw człowieka.

Na stronie są publikowane już wpisy dotyczące, np.: represjonowanych w czasach komunistycznych, tzw. niewskazania sprawcy, przekroczenia prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym, czy różnych konkretnych przypadków związanych z ochroną działaczy społecznych, związanych z ruchem drogowym, jak np. wizerunek funkcjonariusza na służbie.

Przedstawić należy jednak także inną skuteczną działalność adw. dra Michała Skwarzyńskiego.

Jednym z przykładów jest "wyprzedzające" rozstrzygnięcie kwestii skutków orzeczeń ETPCz po zmianie regulaminu ETPCz i obecnego modelu „skreślania spraw z listy” wskutek polubownego załatwienia sprawy między Państwem a Skarżącym. Sprawą taką była sprawa Dolata przeciwko Polsce – skarga nr 74409/16. Adw. M. Skwarzyński wskazał w czasie postępowania przed ETPCz, że mamy do czynienia z problemem czy ten model pozwala wznowić postępowanie w Polsce. Trybunał wypowiedział się pozytywnie w pkt. 7-13 Decyzji z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargii nr 74409/16 i stwierdził, że jest to podstawa wznowienia. Następnie Sąd Najwyższy właśnie m.in. na podstawie tego poglądu ETPCz orzekł w Wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie sygn. akt V KA 1/20, że: "Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o skreśleniu skargi z listy spraw na podstawie art. 37 ust. 1 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) jest "rozstrzygnięciem organu międzynarodowego" w rozumieniu art. 540 § 3 k.p.k., jeżeli jest następstwem uwzględnienia złożonej jednostronnej deklaracji państwa przyznającej, że prawa skarżącego zostały naruszone, a naruszenia te mają charakter materialny, bądź stanowią naruszenia proceduralne mające wpływ na treść orzeczenia". Była to kwesta, którą przewidziano już na etapie postępowania przed ETPCz i odpowiednio zabezpieczono interes Klienta, aby nie miał on problemu ze wznowieniem swojego postępowania. Rozwiązało to także ten problem na przyszłość wszystkich innych osób, które wygrały w tym trybie sprawę w Trybunale w Strasbourgu.

Kolejnym przykładem jest skuteczne wniesienie kasacji, mimo bardzo późnego ustanowienia obrońcą – już po prawomocnym skazaniu. Wiedza prawnicza pozwoliła skutecznie wnieść o wstrzymanie wykonania wyroku sądu apelacyjnego przez SN, a następnie uwzględniono Kasacje w sprawie V KK 179/19. Obecnie po wielu latach procesu Klient został prawomocnie uniewinniony (w 2022 r.). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt V KK 179/19 jest dostępny na stronie www.sn.gov.pl.

Jeszcze innym przypadkiem skutecznej argumentacji jest powołanie się na standard praw człowieka wobec tzw. formularzy uzasadnień wyroków skazujących i praktyki wydawania niezrozumiałych orzeczeń. Sąd Najwyższy zgodził się z obrońcą i uwzględnił kasację potwierdzając, że Konstytucja RP i Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie pozwalają ustawodawcy na dowolne ekscesy i nie może on poprzez niezrozumiały wyrok wraz z uzasadnieniem pozbawiać prawa człowieka do sądu. Jest to przykład bezpośredniego oddziaływania praw człowieka w konkretnej procedurze. Jest to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie III KK 175/20