Sprawy cywilne, gospodarcze, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo pracy

Adwokat Michał Skwarzyński wiele swojej działalności naukowej poświęca prawu cywilnemu i jego relacjom z prawami człowieka oraz prawem karnym, co skutkuje rozległą wiedzą w tym zakresie.

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojmowanego prawa cywilnego. Dotyczy to zwłaszcza umów, jak również praw rzeczowych czy prawa spadkowego. Zgodnie z dewizą Kancelarii, klient jest traktowany poważnie, to znaczy wie, w jakiej sytuacji się znajduje i jakie rozwiązania są możliwe. Gwarantuje to, że klient w swojej sprawie wie czego może się spodziewać i co można w tej konkretnej sprawie zrobić.

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem umów, sprawdzaniem umów pod kątem niekorzystnych postanowień, podpowiadaniem jakie zapisy trzeba koniecznie wynegocjować z kontrahentem.

Adwokat doktor Michał Skwarzyński potrafi znaleźć skutecznie zabezpieczenie interesu klienta, poprzez stosowanie szerokiej gamy prawnych sposobów zabezpieczenia roszczeń, czy wierzytelności. Wykorzystywane są najróżniejsze instrumenty prawne, np. weksle, poręczenia, poddanie się egzekucji, przewłaszczenie na zabezpieczenie, różne rodzaje zabezpieczeń umownych, hipotek zastawów, itd. Podobnie wykorzystywane są także instrumenty procesowe w zależności od etapu postępowania, np. w ramach postępowania zabezpieczającego.

Adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi wiele spraw z tytułu umów, na etapie ich przygotowywania, zawierania, wykonania, jak też przed sądami. Dotyczy to umów powszechnych jak np. sprzedaż konsumencka, jak i wąskospecjalistycznych, np. umów licencyjnych prawa własności intelektualnej, kredytowych, agencyjnych, leasingu, itd.

Kancelaria zajmuje się wieloma sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych, zwłaszcza czci i dobrego imienia, a także wizerunku.

Adwokat Michał Skwarzyński zajmuje się sprawami odszkodowawczymi. Odszkodowania i zadośćuczynienia, za szkodę i krzywdę z tytułu wypadku drogowego z tzw. OC, błędów w sztuce lekarskiej są jednymi z popularniejszych. Niestety tzw. „wyspecjalizowane” firmy odzyskujące odszkodowania z uwagi, na brak zasad etyki zawodowej (nie wiąże ich etyka adwokacka) często działają na niekorzyść klientów zawierając niekorzystne ugody, albo żądając nieproporcjonalnego wynagrodzenia do nakładu pracy. Konsultacja adwokacka w takiej sprawie pozwala uniknąć nieprzyjemnego rozczarowania nierzetelną i niekontrolowaną działalnością na rynku usług prawnych. Adwokat Michał Skwarzyński prowadzi sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy, jak również dotyczące naruszenia renomy firmy i czynów nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. o zasiedzenie, posiadanie, prawo własności, służebności, sprawy działowe, o rozgraniczenie itd.

Podobnie prowadzone są sprawy z zakresu dziedziczenia, zwłaszcza sprawy spadkowe, także dotyczące testamentów, w tym szczególnych. Adwokat Michał Skwarzyński doradza, w jaki sposób rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci, aby wola ta była ważna i skuteczna, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów wybranego rozwiązania. Testament jest tutaj tylko jedną z form, która w danej sytuacji można zastosować. Kancelaria prowadzi sprawy o zachowek, stwierdzenie dziedziczenia, dział spadku, zabezpieczenie spadku itp.

Z uwagi na specjalizację naukową adwokata dra Michała Skwarzyńskiego zajmuje się on sprawami gospodarczymi. Dotyczy to spraw spółek, jak również obrotu biznesowego.

Prowadzone są także sprawy z zakresu prawa konkurencji, w tym dotyczące zakazu konkurencji, czynów nieuczciwej konkurencji i związanej z nią przestępczości gospodarczej.

Adwokat doktor Michał Skwarzyński zajmuje się także sprawami z zakresu własności intelektualnej. Dotyczy to przygotowania umów, doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej w tym ochrony własności przemysłowej. Występuje on również w sądach w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w sprawach z zakresu praw autorskich.

Kancelaria zajmuje się także szeroko pojętym prawem pracy, tzn. reprezentuje ona pracowników w sporach z pracodawcą, jak również przygotowuje firmy od strony prawnej, aby zabezpieczyć się przed niezasadnymi roszczeniami pracowników w przyszłości.

Adwokat Michał Skwarzyński występuje także na etapie postępowania egzekucyjnego. Reprezentuje on również klientów na etapie postępowania egzekucyjnego i doradza klientom jak skutecznie wyegzekwować dług, ewentualnie jak wyjść z kłopotów z zadłużeniem. Kancelaria prowadzi także analizę prawną działalności przedsiębiorstw i osób fizycznych, pod kątem, jak wyeliminować problemy płatnicze i unikać problemów egzekucyjnych. Adwokat Michał Skwarzyński współpracuje ze skutecznymi komornikami prowadzącymi egzekucję w całej Polsce, kierując precyzyjne wnioski o wszczęcie egzekucji, które z uwagi na profesjonalne przygotowanie nie czekają w kolejce na realizację.

Adwokat Michał Skwarzyński wielokrotnie występował w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne) i Sądem Najwyższym. Adwokat Michał Skwarzyński ma bogate doświadczenie w sporządzaniu pism w ramach procesu cywilnego, zwłaszcza pozwów, wniosków o zabezpieczenie, zażaleń, apelacji czy skarg kasacyjnych do SN.

Jak w każdej sprawie w Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta.