Publikacje Anny Tuni

Monografie:

1. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor: Artur Mezglewski), C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-449-0, ss. 227.

2. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-044-6, ss. 397.

1. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 837702282-6, ss. 246.

2. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 837702509-4, ss. 347.

3. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), ss. 267.

4. Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, ss. 303.

5. Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, M. Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, ss. 330.

1. Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowymKsięga pamiątkowa dedykowana Ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. Tadeusz Płoski, Justyna Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 356-370.

2. Protection of tourist service client in Poland, w: Positive law in contemporary legal system. The Materials of the International Scientific Conference Brest-Opole, Brest 15th-17th April, 2009, red. Borys Lepieszko, Dariusz Walencik, Brześć 2009, s. 90-92.

3. Znaczenie ustaw majowych w zakresie możliwości zawierania małżeństw wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. Dariusz Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 199-209.

4. Realizacja przesłanki koniecznej dotyczącej udziału czynnika oficjalnego w przy zawieraniu małżeństw w trybie w art. 1 § 2 KRO, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, red. Piotr Kasprzyk, Piotr Wiśniewski, Lublin 2009, s. 123-137.

5. Kary ograniczające i pozbawiające wolności człowieka w prawie wykroczeń, w: Idea wolności w ujęciu historycznym, doktrynalnym i prawnym, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Toruń 2010, ss. 417-427.

6. Nauka i nauczanie prawa wyznaniowego w Polsce w latach 1945-2009, w: Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2010, s. 215-227.

7. Współpraca urzędu stanu cywilnego oraz sądu z instytucjami kościelnymi w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. Ryszard Sztychmiler, Justyna Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 45-56.

8. Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej. Praca zbiorowa, red. Anna Tunia, Lublin 2011, s. 55-61.

9. Uzgodnienia między związkami wyznaniowymi i władzami państwowymi dotyczące wykazu duchownych uprawnionych do procedowania przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. Marek Bielecki, Lublin 2011, s. 173-182.

10. Współdziałanie Policji oraz straży gminnej w zakresie przeciwdziałania wykroczeniom popełnianym w działalności turystycznej i ścigania ich sprawców, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 99-110. 

11. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 267, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), s. 151-159.

12. Finansowe aspekty działalności jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej, w: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, Krzysztof Warchałowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 478, ISBN 978-83-7545-417-8, s. 223-232.

13. Spokój publiczny – wartość chroniona w czasach pokoju. Studium na tle przepisów prawa wykroczeń, w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-7, s. 375-385.

14. Kompetencje do przyjmowania oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa jako materia właściwa do układowego uregulowania między państwem i związkami wyznaniowymi. Głos w dyskusji, w: Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP),red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-782-0, s. 439-442.

15. Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Kraków 2014, ISBN 978-83-233-3676-1, s. 239-252.

16. Wolność z zakresie wyboru formy zawarcia małżeństwa w prawie II RP i Polski Ludowej, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2014, ISBN 978-83-63950-40-8, s. 193-204.

17. Kompetencje straży gminnych w zakresie ścigania sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 k.w. w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. Artur Mezglewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-881-0, s. 47-60.

18. Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, s. 11-25.

19. Reakcja organu kontroli ruchu drogowego na wykroczenie, w: Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, s. 183-226.

20. Prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych jako wyraz gwarancji wolności sumienia i religii jednostki w prawie III RP, w: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. Anna Frankiewicz-Bodynek, Anna Pawlak, Wydawnictwo ATW, Kraków 2015, ISBN 978-83-63910-47-1, s. 319-332.

21. Podmioty urzędowe procedujące przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej w przypadku nupturientów pozbawionych wolności, w: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65414-04-5, s. 285-298.

22. Polityka państwa w zakresie ustalenia jednolitej siatki pojęć w przepisach prawa wyznaniowego, w: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-236-5, s. 33-52.

23. Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa – gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki?Pecunia servire debet sed non regere. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-384-3, s. 409-419.

24. Prawo do zawarcia małżeństwa cywilnego w formie religijnej, w: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, red. Krzysztof Motyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-386-7, s. 57-66.

25. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, w: Rodzina i prawo, red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2017, ISBN 978-83-8018-179-3, s. 63-72.

1. Czynności kierownika u.s.c. podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 229-258.

2. Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 155-179.

3. Pojęcie i nauka prawa wyznaniowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2007, nr 1, s. 13-27.

4. Charakter terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 209-224.

5. Podstawa sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w trybie art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006, t. II, z. 1. Prawo, s. 251-277 (ukazało się w marcu 2008 r.).

6. Wykonywanie funkcji publicznych przez duchownego w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2, s. 33-40.

7. Kierunki i dynamika rozwoju nauki i dydaktyki prawa wyznaniowego w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 133-154.

8. Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych przez biura podróży w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 4, s. 43-57.

9. Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, z. 1, s. 129-159 (data ukazania: luty 2009).

10. Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 45-61.

11. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym związków wyznaniowych,„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 97-115. 

12. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych i jej ograniczenia w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. XI/1, s. 97-106. (4 pkt na liście B MNiSW)

13. Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 215-230.

14. Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, ISSN 2081-8882, s. 45-61.

15. Procedura zawarcia małżeństwa „konkordatowego” – administracyjna czy cywilna?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2017, nr 81, s. 83-97.

1. Cmentarze wyznaniowe, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 55-56, ISBN 978-83-62491-19-3.

2. Fundusz Kościelny, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 108-111, ISBN 978-83-62491-19-3. 

3. Komisje państwowo-kościelne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 141-146, ISBN 978-83-62491-19-3. 

4. Kult publiczny, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 165-168, ISBN 978-83-62491-19-3. 

5. Osobowość prawna związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 243-245, ISBN 978-83-62491-19-3.

6. Osoby duchowne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 245-250, ISBN 978-83-62491-19-3. 

7. Postępowanie regulacyjne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 302-303, ISBN 978-83-62491-19-3. 

8. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 535-538, ISBN 978-83-62491-19-3.

9. Duchowny, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 62-69, ISBN 978-83-255-5570-2.

10. Turystyka religijno-pielgrzymkowa, w: Leksykon prawa wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2014, s. 465-468, ISBN 978-83-255-5570-2.

11. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, w: Leksykon prawa wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 540-548, ISBN 978-83-255-5570-2.

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat”. Warszawa 16 stycznia 2006 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 281-288.

2. Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, pt. „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie”, Brzeg, 18 kwietnia 2007 r., „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3, s. 191-193.

3. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawo kościelne a prawo państwowe. Harmonia czy konflikt”, Kraków, 23 listopada 2006 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 429-433.

4. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, Białystok, 26-27 września 2007 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2, s. 145-151.

5. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej w 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, Łódź 3-4 września 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 5, s. 154-157.

6. Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 283-290.

7. Sprawozdanie z Sympozjum naukowego pt. Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, Kraków, 19 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2-3, s. 165-170.

8. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej zorganizowanej z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dr hab. Michała Pietrzaka, połączonej z wręczeniem Księgi pamiątkowej, pt. Pro bono Reipublicae, Warszawa 15 października 2009 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 11, s. 110-111.

9. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 12, s. 104-108.

10. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 307-312.

11. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), Katowice, 19 kwietnia 2012 r. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 353-357 (ukazało się w marcu 2013 r.).

12. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 299-303; ss. 5.

13. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 355-358.

14. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Prawo małżeńskie kościołów chrześcijańskich w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego. Konferencja naukowa (Warszawa, 26 marca 2014 r.), „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4, s. 251-253.

15. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Dwikozy 13-14 września 2016 r.”, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.

1. Wprowadzenie, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 7-8.

2. Wprowadzenie, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 9-11.

3. Słowo wstępne (współautor Artur Mezglewski), w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 267, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), s. 7-8.

4. Słowo wstępne, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, s. 7-8.

5. Słowo wstępne (współautorzy: Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński), w: Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia. Michał Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, s. 9-11.

Referaty na konferencjach naukowych:

1. Kary ograniczające i pozbawiające wolność człowieka w prawie wykroczeń – referat wygłoszony podczas IV Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy”, Brzeg 7 maja 2008 r.

2. Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Małżeństwo w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym”, Olsztyn 9-10 maja 2008 r.

3. Uzgodnienia między związkami wyznaniowymi i władzami państwowymi dotyczące wykazu duchownych uprawnionych do procedowania przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas V. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. „Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych,Krasnobród 13-15 maja 2008 r.

4. Protection of tourist service client in Poland” – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. „Prawo pozytywne we współczesnych systemach prawnych” („Позитивное право в современых правовых системах”), Brześć (Białoruś), 15-17 kwietnia 2009 r.

5. Nauka i nauczanie prawa wyznaniowego w Polsce w latach 1945-2009 – referat wygłoszony podczas V Colloquium Prawno-Historycznego pt. „Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności”, Brzeg 12-14 maja 2009 r.

6. Znaczenie ustaw majowych w zakresie możliwości zawierania małżeństw wyznaniowych – referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009”, Kamień Śląski 19-21 maja 2009 r.

7. Współpraca urzędu stanu cywilnego oraz sądu z instytucjami kościelnymi w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas I. Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo 21-22 kwietnia 2010 r.

8. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych i jej ograniczenia w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas VI Colloquium Prawno-Historycznego pt.Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, zorganizowanego przez WPiA UO oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Niewodniki, 13-14 maja 2010 r.

9. Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL J.P. II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Ulanów, w dn. 26-27 maja 2010 r.

10. Finansowe aspekty działalności jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej – referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Konstancinie-Jeziornej, w dn. 18-19 maja 2011 r. 

11. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego – referat wygłoszony podczas konferencji naukowej, pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w Sromowcach Niżnych, w dn. 7-9 marca 2012 r.

12. Spokój publiczny – wartość chroniona w czasach pokoju. Studium na tle przepisów prawa wykroczeń – referat wygłoszony podczas VIII Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Ius belli et pacis w tradycji europejskiej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Brzegu, dn. 17 kwietnia 2012 r.

13. Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego – referat wygłoszony podczas IX. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, zorganizowanego przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, w dn. 17-20 maja 2012 r.

14. Kompetencje straży gminnych w zakresie ścigania sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń – referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Nasutów, 9 kwietnia 2013 r.

15. Polityka państwa w zakresie ustalenia jednolitej siatki pojęć w przepisach prawa wyznaniowego – referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa wyznaniowego połączonego ze zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców prawa wyznaniowego, pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Myczków-Polańczyk, 23-26 kwietnia 2013 r.

16. Wolność w zakresie wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce w XIX i XX w. – referat wygłoszony podczas IX. Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg, 15-16 maja 2013 r.

17. Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna – referat na konferencji naukowej pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Sromowcach Niżnych, w dniach 22-24 września 2013 r.

18. Implementacja art. 10 konkordatu z 1993 r. do systemu prawa polskiego. Czy umowa została dotrzymana? – referat wygłoszony podczas X. Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Pacta sunt servanda – nierealny projekt, czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg, 8-9 maja 2014 r.

19. Reakcja organu kontroli ruchu drogowego na wykroczenie – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Myczkowie-Polańczyku, w dniach 11-14 września 2014 r.

20. Ujawnienie wykroczenia w ruchu drogowym. Efekt czy przyczyna kontroli drogowej? – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Administracja kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Opolu, dnia 15 stycznia 2015 r. 

21. Zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej przez osobę pozbawioną wolności, Popowo-Parcele, 2-4 marca 2015 r.

22. Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa – gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki? – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w Jastrzębiej Górze, w dniach 9-10 kwietnia 2015 r.

23. Identyfikacja sprawcy wykroczenia drogowego w postępowaniu mandatowym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Jastrzębiej Górze, w dniach 11-12 kwietnia 2015 r. 

24. Prawo do zawarcia małżeństwa cywilnego w formie religijnej, wygłoszony w trakcie  XXXIII Dni Praw Człowieka pt. „Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku”, KUL, Lublin, 7-8 grudnia 2015 r.; (organizatorzy: Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

25. Procedura zawarcia małżeństwa konkordatowego – administracyjna czy cywilna? – referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10-11 maja 2016 r. 

26. Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych – referat wygłoszony podczas XIII. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r. 

27. Mandat za wykroczenie drogowe – kara kryminalna czy administracyjna? – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kary w ruchu drogowym, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Pokrzywna, 20 maja 2016 r. 

28. Przetwarzanie danych osobowych publiczności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza, Dwikozy, k. Sandomierza, 13-14 września 2016 r. 

29. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina i prawo, Bydgoszcz 4-5 kwietnia 2017 r.; organizator Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

30. Charakter prawny przepisów określających podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, Olsztyn 26 kwietnia 2017 r.; organizator WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

31. Przesłuchanie w trybie art. 54 § 6 k.p.w. – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawo dowodowe w postępowaniu sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, Kęszyca Leśna 7-8 maja 2017 r.; organizator: Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na WPPKiA KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

32. Procedura ustalania wykazu podmiotów urzędowych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne, Zielona Góra – Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r.; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

33. Ochrona praw członków rodziny na płaszczyźnie przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka, Opole, 11 maja 2017 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika prawa, Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona fides” WPiA UO, Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

34. Sytuacje niweczące skuteczność oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa w demokratycznym państwie prawnym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Gwarancje formalne i materialne, Sromowce Niżne 12-14 maja 2017 r.; organizator: Instytut Prawa i Ekonomii na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

35. Duchowny jako podmiot administrujący w sprawach z zakresu administracji stanu cywilnego – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Badin (Słowacja) 11-13 września 2017 r.; organizator: Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego w Bańskiej Bystrzycy-Badinie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

36. Małżeństwo konkordatowe – litera i praktyka prawna – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 25 lat polskiego Konkordatu – refleksja krytyczna, Kraków, 22 marca 2018 r.; organizator: Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

37. Integralność religijna kierownika USC a rzeczywistość prawna – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne, Rzeszów, 18 kwietnia 2018 r.; organizator WPiA UR oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny im św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.

38. Zakres współpracy organów procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia, Olsztyn, 24 kwietnia 2018 r.; organizator WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

39. Współpraca państwa i związków wyznaniowych w zakresie ochrony dóbr kultury religijnej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona dóbr kultury, Olsztyn, 25 maja 2018 r., organizator: WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

40. Prawo małoletniego do zawarcia małżeństwa – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dziecko i prawo, Bydgoszcz, 24-25 maja 2018 r. organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

41. Zakres stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie niepodległej Polski – referat wygłoszony na XV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r.; organizator: Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW.

42. Równość w zakresie prawa do zawarcia małżeństwa – referat wygłoszony na II. Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym, Opole, 10 maja 2018 r., organizator WPiA Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

43. Reforma prawa małżeńskiego w prawie II Rzeczypospolitej – referat wygłoszony na XIV Opolskim Colloquium Prawno-Historycznym pt. Res publica semper reformanda, Opole, 10 maja 2018 r., organizator WPiA UO.

44. Ujawniane sprawców wykroczeń przy użyciu wideorejestratora – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami, Opole, 12 maja 2018 r., organizator WPiA Uniwersytetu Opolskiego.

1. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część I; Nasutów, 8 lutego 2013 r.

2. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część II, Koluszki, 16 marca 2013 r.

3. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część III, Łeba, 1 czerwca 2013 r.

4. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część IV, Poznań 14 czerwca 2013 r.

5. Szkolenie nt. Zasad kontroli ruchu drogowego oraz trybu ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym – część I, Kościan 12 grudnia 2014 r.

6. Szkolenie nt. Zasad kontroli ruchu drogowego oraz trybu ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym – część II, Poznań, 13 grudnia 2014 r.

7. Szkolenie nt. Fotoradarowej kontroli prędkości, Opole, dnia 15 stycznia 2015 r.

8. Szkolenie nt. Przebieg kontradyktoryjnego procesu karnego i wykroczeniowego, Stryków, 6 czerwca 2015 r.

9. Szkolenie nt. „Zatrzymanie prawa jazdy w trybie administracyjnym”, Kościan, 1 lutego 2016 r.