Jednostki Podręcznika Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka

Jednostki podręcznika: „Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka”, współautor K. Orzeszyna, R. Tabaszewski, Warszawa C.H. Beck 2020, ss. 355. Wyłączne autorstwo dra Michała Skwarzyńskiego poniższych jednostek podręcznika:

1. Wprowadzenie do: Rozdział I. Siatka pojęć i ogólne zasady praw człowieka, s. 3;

2. Wprowadzenie do: § 1.  Siatka pojęć s. 4

3. § 1. Siatka pojęć II. Definicja praw człowieka s. 12 

4. § 1. Siatka pojęć III. Prawa a wolność człowieka s. 14 

5. Wprowadzenie do: § 3. Podmioty chronione 30 

6. § 3. Podmioty chronione I. System praw człowieka jako normatywny model ochrony praw jednostki s. 30

7. Wprowadzenie do: § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka s. 33 

8. § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka 1. Ochrona praw osób prawnych w systemie praw człowieka, s. 34 

9. § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka 2. Ochrona praw zbiorowości i państw w systemie praw człowieka s. 35 

10. Wprowadzenie do: § 4. Ogólne zasady praw człowieka s. 51 

11. § 4. Ogólne zasady praw człowieka I. Generacje praw człowieka s. 51

12. § 4. Ogólne zasady praw człowieka II. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie praw człowieka s. 54

13. § 4. Ogólne zasady praw człowieka III. Koncepcja marginesu oceny s. 55

14. § 4. Ogólne zasady praw człowieka IV. Specyfika wykładni norm w systemie praw człowieka s. 57

15. § 4. Ogólne zasady praw człowieka V. Klauzule limitacyjne praw człowieka s. 61

16. § 4. Ogólne zasady praw człowieka VI. Ogólne zasady derogacji praw człowieka s. 63 

17. Wprowadzenie do: Rozdział II. Normatywny system ochrony praw człowieka s. 68

18. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka s. 133

19. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka s. 133 

20. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka 1. System ochrony praw człowieka jako podmiotowych praw konstytucyjnych s. 135

21. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka 2. Ustrój ochrony praw człowieka w Konstytucji RP s. 137

22. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych s. 138

23. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 1. Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym s. 138

24. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 2. Ustawa o Sądzie Najwyższym s. 142

25. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 3. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich s. 142

26. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 4. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka s. 143 

27. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka III. Regulacja przeciwko przewlekłości postępowania s. 144

28. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka IV. Gwarancje ochrony praw jednostki w procedurach s. 145 

29. Wprowadzenie do: Rozdział III. Organy i środki ochrony praw człowieka s. 148;

30. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka s. 209 

31. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka s. 209 

32. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 1. Organizacja i skład Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji RP s. 210

33. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 2. Organizacja pozostałych organów ochrony praw człowieka w Konstytucji RP s. 210 

34. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 3. Środki ochrony praw człowieka przewidziane w Konstytucji RP s. 211

35. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych s. 214

36. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 1. Skład Trybunału Konstytucyjnego s. 214

37. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 2. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego s. 215

38. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 3. Rzecznik Praw Obywatelskich s. 217

39. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 4. Rzecznik Praw Dziecka s. 221

40. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka s. 222 

41. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 1. Skarga konstytucyjna s. 223

42. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 2. Prośba o złożenie wniosku o zbadanie konstytucyjności lub zadanie pytania prawnego o zgodność z Konstytucją RP s. 224 

43. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 3. Sygnalizacja przez TK Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienia uchybień i luk w prawie s. 224

44. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 4. Skarga nadzwyczajna s. 225

45. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 5. Skarga na przewlekłość postępowania s. 226

46. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 6. Inicjowanie postępowania przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka s. 227

47. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 7. Środki uchylające prawomocne rozstrzygnięcie sprzeczne z prawami człowieka s. 227 

48. Wprowadzenie do:  Rozdział VI. Prawa człowieka – część szczegółowa s. 261

49. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka s. 262

50. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka I. Ochrona integralności fizycznej jednostki w systemie praw człowieka s. 263 

51. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka s. 275 

52. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 1. Prawo do wolności sumienia i religii s. 275

53. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 2. Prawo do poszanowania prywatności, życia rodzinnego, mieszkania i korespondencji s. 279

54. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 3. Swoboda ekspresji s. 282 

55. Wprowadzenie do: § 21. System gwarancji ochrony praw człowieka wobec wykonywania imperium państwa s. 299

56. § 21. System gwarancji ochrony praw człowieka wobec wykonywania imperium państwa III. Ewolucja oddziaływania ochrony prawa człowieka do własności w systemie praw człowieka s. 324

57. Wprowadzenie do: § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki s. 328 

58. § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki I. Zakaz karania bez podstawy prawnej s. 329 

59. § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki IV. Zakaz dyskryminacji s. 347 

60. Współautor: Przedmowa,  współautorzy K. Orzeszyna, R. Tabaszewski