Publikacje Michał Skwarzyński

Książki naukowe i redakcje książek naukowych autorstwa Michała Skwarzyńskiego:

1. „Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej”, Lublin 2012, ss. 302.

2. „Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prownokarne następstwa, współredakcja z A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2015;

3. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, współredakcja z P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

4. „Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego”, współredakcja z A. Mezglewski, Lublin 2018;

5. Monografia w języku angielskim pt.: „The influence of the European system of human rights into national law( „Wpływ europejskiego systemu praw człowieka na prawo krajowe), Lublin 2018, współredakcja z P. Steczkowski, ss. 199;

6. Monografia wielojęzyczna „Human Rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development, współredakcja z K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, R. Melnyk, M. Kravchenko, T. Chekhovych, Lublin: Izdevnieciba „Baltija Publishing”, Lublin 2019, ss. 356; 

7. Podręcznik: Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka, współautor z K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski Warszawa 2020, C.H. Beck, ss. 355;

8. Podręcznik: „Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka”, współautor K. Orzeszyna, R. Tabaszewski, Warszawa C.H. Beck 2022, ss. 423;

9. Monografia systemowa w języku angielskim International Human Rights Lawwspółautor K. Orzeszyna, R. Tabaszewski, Warszawa C.H. Beck 2023, ss. 417 (jednostki tożsame z podręcznikiem w języku polskim z 2022 r.)

Rozdziały w monografiach w języku angielskim:

1. rozdział w języku angielskim pt.: „Blasphemy in Poland and the standards of Protection of human rights. The Perspective of a Central-European Country („Bluźnierstwo w Polsce a standardy ochrony praw człowieka. Perspektywa państwa środkowo-europejskiego”), w monografii: „EU migration policy and the internal security of the member states”, red. E. Krzysztofik, E. Tuora-Schwierskott, Berlin 2016, s. 211-235;

2. rozdział w języku angielskim pt.: „Conscientious Objection. The Perspective of a Central European Country” („Sprzeciw sumienia. Perspektywa państwa środkowoeuropejskiego”), s. 95-108, w monografii:The influence of the European system of human rights into national law” red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2018, ss. 199;

3. rozdział w języku angielskim pt.: „Protection of Property Rights of Legal Persons of Religious Associations in the System of Human Rights” (Ochrona prawa własności osób prawnych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka), s. 241-254, w monografii: „From human rights to essential rights”, red. M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato, Józefów 2018, ss. 365; 

4. rozdział w języku angielskim pt.: „Impact of the ECHR case law on the use of conscientious objection in Poland” („Wpływ orzecznictwa ETPCz na stosowanie klauzuli sumienia w Polsce”), s. 127-140; w monografii pt.: „Contemporary Challenges to Conscience Legal and Ethical Frameworks for Professional Conduct”, Peter Lang, Berlin · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien 2019, ss. 292;

5. rozdział w języku angielskim pt.: „The human right to learn and remote learning (Ochrona prawa człowieka do nauki a nauczanie zdalne), s. 210-225, w monografii: „DIGITAL WELL-BEING – a concern for the quality of life” ”, red. L. Tafaro, I. Laki, I. Florek, Józefów 2023, ss. 330

Rozdziały w monografiach:

1. Rozdział pt.: „Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzyw monografii pt.: „Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych”, red. H. Cioch, Rzeszów 2008 r., s. 317–321;

2. Rozdział pt.: „Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych”, w monografii pt.: „Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, red. J. J. Skoczylas,Lublin 2009 r., s. 59–70;

3. Rozdział pt.: „Prawne konsekwencje śmierci autora utworu” – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: „Dziedziczenie Własności Intelektualnej”, red. M. Załucki, C.H. Beck 2009 r., s. 1–16;

4. Rozdział pt.: „Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do ochrony zdrowia”, w monografii pt.: „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, red. M. Załucki, C.H. Beck 2010 r., s. 73–86;

5. Rozdział pt.: „Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności”, w monografii pt.: „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, red. A. Tunia, KUL 2011, s. 95–107

6. Rozdział pt.: „Upadłość konsumencka twórcy” s. 43-53, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: „Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym” red. M. Załucki, Warszawa 2012, ss. 153;

7. Rozdział pt.: „Przejawy działalności twórczej, niepodlegające ochronie prawa autorskiego”, s. 37–48, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: red. P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;

8. Rozdział pt.: „Charakter prawny dozwolonego użytku”, s. 49–80, w monografii pt.: (red.) P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;

9. Rozdział pt.: „Sprzeciw sumienia w adwokaturze” s. 201-220, w monografii pt.: „Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych” red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 268;

10. Rozdział pt.: „Prawa człowieka a wprowadzenie stanów nadzwyczajnych z uwagi na działania w cyberprzestrzeni” s. 189-208, w monografii pt.: „Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna” red. A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Warszawa 2013, ss. 293;

11. Rozdział pt.: „Prawo człowieka do obrony a postępowanie wykroczeniowe w Polsce”, s. 103-121, w monografii pt.: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, red. A. Mezglewski, Lublin 2014, ss. 259;

12. Rozdział pt.: „Pielgrzymka jako nagroda w konkursie”, s. 55-68, w monografii pt.: „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, red. A. Tunia, Lublin 2014, ss. 303;

13. Rozdział pt.: „Problemy nowoczesnego kredytowania”, s. 270-284, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą w monografii pt.: „Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne”, red. I. Ramus, Marszałek, Toruń 2014, ss. 580;

14. Rozdział pt.: „Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka” s. 91-109, w monografii pt.: „Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, ss. 232;

15. Rozdział pt.: „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka w kontekście uprawnień służb ochrony bezpieczeństwa publicznego”, s. 153-170, w monografii pt.: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia wybrane”, red. S. Hypś, K. Kołek, Lublin 2014, ss.280;

16. Rozdział pt.: „Losy post mortem praw autorskich w nowoczesnym prawie cywilnym”, s. 219-236, w monografii pt.: „50-lat Kodeksu Cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji”, Warszawa 2015, WoltersKluwer, red. P. Stec, M. Załucki, ss.462;

17. Rozdział pt.: „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie klauzuli sumienia”, s. 285-293, w monografii pt.: „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii”, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384

18. Rozdział pt.: Podstawy własnego użytku naukowego w prawie autorskim z perspektywy systemu ochrony praw człowieka”, s. 275-294, w monografii pt.: Działalność naukowo – dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, KUL 2015, red. G. Tylec, W. Lis, ss. 296;

19. Rozdział pt.: „Realizacja prawa więźnia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej”, s. 299-314, w monografii pt.: „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Służba Więzienna, PTPW, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016 ss. 488;

20. Rozdział pt.: „Dozwolony użytek z cudzej twórczości w czasie ceremonii religijnych jako element polityki wyznaniowej państwa”, s. 203-214, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą w monografii pt.: „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

21. Rozdział pt.: „Sprzeciw sumienia sędziego jako element polityki wyznaniowej”, s. 155-176, w monografii pt.: „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

22. Rozdział pt.: Współoddziaływanie ius cogens i soft law w prawie międzynarodowym w kontekście sprzeciwu sumienia”, s. 281-287, w monografii pt.: „Ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego” Kraków UJ 2017, B. Kuźniak M. Ingelevič-Citak, ss.479

23. Rozdział pt.: „Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń dla praw człowieka”, s. 101-109, w monografii pt.: „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych”, red. A. Tunia, Lublin 2018, ss. 246;

24. Rozdział pt.: „Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych ręcznych urządzeń, radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”, s. 93-110 w monografii pt.: „Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego”, współredakcja z A. Mezglewski, Lublin 2018, ss. 252;

25. Rozdział pt.: „Spowiedź jako przedmiot ochrony prawa człowieka do wolności sumienia i religii spowiednika”, s. 223-238 w monografii pt.: „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, red. Tadeusz J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa ChAT 2019, ss. 487;

26. Rozdział pt.: „Prawa i wolności człowieka a przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej”, s.253-284 w monografii pt.: „Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Konkretyzacja i realizacja. Tom II.”, red. tomu P. Sobczyk, Seria: „Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości”, red. serii B. Szmulik, Ministerstwo Sprawiedliwości, UKSW 2020, ss. 308;

27. Rozdział pt.: „Podmiotowość prawna i godność dziecka w systemie praw człowieka a problem aborcji”, s. 291-314 w monografii pt.: „Prawo  do życia„, red. W. Lis, IWS, 2022, ss. 360;

28. Rozdział pt.: „Zasady stosowania praw człowieka w orzecznictwie ETPCz i TSUE”, ss. 11, w monografii pt.: „Unijny system ochrony praw człowieka wobec współczesnych wyzwań”, red. E. Krzysztofik, M. Maksymiuk, D. Tarczyński, Lublin 2022, Wydawnictwo Episteme;

29. Rozdział pt.: Prawo autorskie i media”, s. 219-248, w monografii pt.: „Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i religii – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, red. P. Sobczyk, IWS 2023, ss. 366

Artykuły w czasopismach naukowych:


1. „Charakter prawny art. 213 kodeksu karnego”, Prokuratura i prawo 7–8/2008, s. 198–208 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);

2. Przestępstwo uzyskania programu komputerowego – art. 278 § 2 kkPalestra 3/2010, s. 34–48(czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);

3. „Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście długu i odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego”, Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja 1/2011, s. 133–144, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 9 pkt.);

4. Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka”, Przegląd Sejmowy nr 6/2013, s. 9–26, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

5. Prawa człowieka a „własność” wirtualna”, Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014, s. 204-215, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 3 pkt.);

6. „Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 18/2015, s. 335-351, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

7. „Korzystanie z klauzuli sumienia, jako realizacja wolności wewnętrznej czy/i zewnętrznej, w Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr XIII/4 / 2015, s. 9-21 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

8. Orzeczenie TK w sprawie sygn. akt SK 54/13 w przedmiocie przestępstwa obrazy uczyć religijnych w świetle standardów strasburskich”, Przegląd Prawa Wyznaniowego nr 8/2016, s. 115-127(czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

9. „Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu, Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 19/2016, s. 63-83, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

10. „Opinia prawna dotycząca oceny spektaklu pt.: „Klątwa” reż. Oliver Frljić wg. strasburskich standardów ochrony wolności słowaPrzegląd Prawa Wyznaniowego nr 9/2017, s. 281-309 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

11. Ochrona przed nierównym traktowaniem spółek powołanych przez osoby prawne związków wyznaniowych w europejskim systemie praw człowieka.”, Przegląd Sejmowy 2/2018, s. 71–88 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 11 pkt.);

12. Wartość dowodowa pomiarów wykonanych prędkościomierzami kontrolnymi – videorejestratorami w sprawach o przekroczenie prędkości, w świetle standardów praw człowieka, Palestra 4/2018, s.85-97 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

13. „Handheld Speed Meters in Poland and the Standard of the Human Rights of the Defence”(„Ręczne mierniki prędkości w Polsce a standard prawa człowieka do obrony”) Review of Comparative Law 2/2018, s. 79-94 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 5 pkt.);

14. Protecting Conscientious Objection as the “Hard Core” of Human Dignity” (Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka), Ius Novum 2/2019, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 11 pkt.).

15. „Analiza prawna przypadku bpa Edwarda Janiaka w kontekście filmu „Zabawa w chowanego” Marka i Tomasza Sekielskich” Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 23/2020, s. 489-524 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 70 pkt);

16. „Ochrona praw człowieka post mortem. Studium przypadku zniesławienia Józefa Franczaka ps. „Laluś””, Kwartalnik „Wyklęci” nr 1/2021, s. 25-43; 

17. „Raport McCarricka – Komentarz do „sensacyjnych” zarzutów medialnych wobec Kardynała Dziwisza”, Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, nr 14/2021, s. 98-129 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 70 pkt.);

18. „Granice podmiotowe wolności słowa w wypowiedziach publicznych” Prawo w Działaniu 48/ 2021, s. 261-270; (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 100 pkt.);

19. Znaczenie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sygn. akt III FSK 3626/21, jako orzeczenia krajowego sądu, sędziów europejskich dla statusu asesorów i sędziów sądów pierwszej instancji oraz dla tzw. mechanizmu warunkowości, Studia Iuridica Lublinensia za 5/2023, s. 455-477 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 100 pkt.);

Hasła encyklopedyczne:

1. Hasło: „Usługi pogrzebowe”, s.487–490 [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

2. Hasło: „Własność intelektualna w związkach wyznaniowych”, s. 503–509, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

3. Hasło: „Wniosek oraz skarga konstytucyjna kościoła i związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego”, s. 510–513, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

4. Hasło: „Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym”, s. 575–577, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610.


Sprawozdania:

1. System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo – Konferencja naukowa, Lwów 10-12 V 2007 r.” Studia Prawnicze KUL 2-3/2007, s. 196-198 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);

2. „Dziedziczenie własności intelektualnej (Konferencja Naukowa, Rzeszów 22 maja 2009 r.)” Studia Prawnicze KUL 4/2009, s. 212-213 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);


Inne:

1. „Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza” publikacja pokonferencyjna: „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo”, Lwów 10-12 V 2007 r., s. 174–175;

Najważniejsze Wystąpienia Naukowe:

1. Konferencja „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo”, Lwów 10–12 maja 2007 r. referat: „Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza”;

2. Konferencja „Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych” Nałęczów 3–5 października 2008 r., referat: „Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy”;

3. Konferencja „Ogólnopolski zjazd cywilistów studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, KUL 23 luty 2009 r., referat: „Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych”;

4. Konferencja „Dziedziczenie własności intelektualnej”, Rzeszów 22 maja 2009 r., referat: „Prawne konsekwencje śmierci autora utworu” – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;

5. Konferencja II Ogólnopolski Zjazd Prawa Bankowego – „Prawo bankowe jako lider w kształtowaniu prawa nowych technologii”, Uniwersytet Warszawski, 9 kwietnia 2010 r., referat: „Wzorce umowne przy internetowej sprzedaży numizmatów”;

6. Konferencja „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, Uniwersytet Rzeszowski 25–26 marca 2010 r., referat: „Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do zdrowia”;

7. Konferencja „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów 26–27 maja 2010 r., Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności”;

8. Konferencja „Nie daj się złapać w Sieć!” – „Prawa autorskie, bezpieczeństwo oraz dobra osobiste w Internecie”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 16–18 maja 2011 r., referat: „Specyfika karnoprawnej ochrony dóbr osobistych w sieci”;

9. Konferencja „Domena Publiczna”,  KUL, WPPKiA, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, 19–20 maja 2011 r., referat: „Charakter prawny dozwolonego użytku”;

10. Konferencja: „INSO Focus on IP – Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym Rzeszów 13–14 grudnia 2011 r.”, Uniwersytet Rzeszowski, referat: „Upadłość konsumencka twórcy” – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;

11. Konferencja: „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”, Sromowce Niżne 7–9 marca 2012 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Sprzeciw sumienia w adwokaturze”;

12. Konferencja: „Międzynarodowe prawo rozwoju – potrzeba kreowania wschodniego wymiaru koncepcji”, Białystok 19 grudnia 2012 r., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, referat: „Prawa człowieka a rozwój” – współautor wraz z prof. Krzysztofem Orzeszyną;

13. Konferencja: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, Nasutów 9 kwietnia 2013 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, SPnD, referat: „Prawo do obrony w postępowaniu wykroczeniowym w świetle standardów praw człowieka”;

14. Konferencja: „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”, KUL 12 kwietnia 2013 r., Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referat: „Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka”;

15. Konferencja: „Perspektywy realizacji zrównoważonego rozwoju po Szczycie Ziemi Rio +20”, Białystok 18 – 19 kwietnia 2013 r.,Wydział Prawa UWB, referat: „Prawo człowieka do rozwoju a ochrona własności intelektualnej”;

16. Konferencja: X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków – Polańczyk 23-25 kwietnia 2013 r., referat: „Sprzeciw sumienia sędziego jako element polityki wyznaniowej”;

17. Konferencja: „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne 22 – 24 września 2013 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Pielgrzymka jako nagroda w konkursie”;

18. Konferencja: „VI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Globalne problemy ochrony praw człowieka””, Warszawa, 28-29 listopada 2013 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW, Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: „Prawo człowieka do nauki a ochrona prawa człowieka do własności intelektualnej”;

19. Konferencja: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości”, Lublin, 12 grudnia 2013 r., KUL WPPKiA, referat: „Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka – wybrane zagadnienia”;

20. Konferencja: „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”, Kraków 15-16 kwietnia 2014 r., Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, referat: Losy post mortem praw autorskich w nowoczesnym prawie cywilnym”;

21. Konferencja: „XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego””, KUL 14-17 maja 2014 r., referat: „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie klauzuli sumienia;

22. Konferencja: „Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”, UWr Wrocław, 23 maja 2014 r., referat: „Prawa człowieka a „własność” wirtualna;

23. Konferencja Międzynarodowa za granicą (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Współczesne zagadnienia wolności religijnej”, Notre Dame du Mont, Adma 1451, Liban 18-21 listopada 2014 r.; referat:Prawo człowieka do wolności religijnej w systemie praw człowieka”;

24. Konferencja: „Administracja kontroli ruchu drogowego”, UO Opole, 15 stycznia 2015 r., referat: „Standardy praw człowieka w postępowaniu wykroczeniowym;

25. Konferencja: „Rola służb specjalnych w państwie prawa”, KUL, 25 lutego 2015 r., referat: „Działalność służb specjalnych a zagrożenia dla praw człowieka;

26. Konferencja: „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Służba Więzienna, PTPW, 3 marca 2015 r. referat: „Prawo człowieka do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej przez osobę pozbawioną wolności;

27. Konferencja: „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. UO, PTPW, referat: „Korzystanie z klauzuli sumienia, jako realizacji wolności wspólnotowej czy/i indywidualnej;

28. Konferencja: „Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego”, Jastrzębia Góra, 11-12 kwietnia 2015 r., UO, SPND, referat: „Ochrona wizerunku i danych osobowych uczestnika ruchu drogowego w systemie praw człowieka;

29. Konferencja: „Tajemnice w prawie”, Jastrzębia Góra, 8 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, referat: „Tajemnica adwokacka jako przedmiot ochrony sumienia adwokata

30. Konferencja Międzynarodowa za granicą w języku angielskim (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „The influence of the European system of human rights into national law”, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law, Košice, 26 czerwca 2015 r.; referat: „The modern definition of human rights” („Nowoczesna definicja praw człowieka”).

31. Konferencja Międzynarodowa „Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – ramy teoretyczne, wyzwania prawne oraz szanse, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris, 5 września 2015 r.; referat: „Wpływ orzecznictwa ETPCz na stosowanie klauzuli sumienia w Polsce;

32. Konferencja: „Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych”
Lublin, 5-6 listopada 2015 r., KUL, referat: Źródła sprzeciwu sumienia adwokata w kontekście etyki zawodowej”;

33. Konferencja Międzynarodowa: „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej
a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”, Lublin, 8 kwietnia 2016 r., KUL, referat: „Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych, jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”;

34. Konferencja: „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, 17-19 maja 2016 r., w kompleksie Hotelu Gorzelanny w PokrzywnejUO, PTPW, referat: Granice korzystania ze sprzeciwu sumienia w kontekście równouprawnienia”;

35. Konferencja: „Kary administracyjne w ruchu drogowym”, 19 maja 2016 r., w kompleksie Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej, UO, SPND, referat: Kara administracyjna w ruchu drogowym w świetle standardów praw człowieka”;

36. Konferencja: „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego: Ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego” Kraków, 19 – 20 maja 2016 r., UJ, referat: „Współoddziaływanie ius cogens i soft law w prawie międzynarodowym w kontekście sprzeciwu sumienia”;

37. Konferencja: „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych” Dwikozy /k. Sandomierza, 13-14 września 2016 r., KUL, referat: „Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń dla praw człowieka”;

38. Konferencja: „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym”, Dwikozy /k. Sandomierza, 15-16 września 2016 r., PTPW, KUL, referat: „Źródła ochrony praw majątkowych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka;

39. Konferencja Międzynarodowa: „Swobody Rynku Wewnętrznego UE Wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy”, Lublin, 2 grudnia 2016 r., KUL, referat: „Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia”;

40. Konferencja (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym”, Kęszyca Leśna, 7-8 maja 2017 r., KUL, UO, SPND, referat: „Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych urządzeń radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”;

41. Konferencja: „XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Prawo wyznaniowe formalne”, Zielona Góra – Kęszyca Leśna, 8–10 maja 2017 r., Uniwersytet Zielonogórski, referat: „Wniosek i skarga związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego, jako dwa środki formalnoprawne inicjowania postępowania”;

42. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego”, Szczecin– Międzyzdroje, 17-19 maja 2017 r., US, ILA, referat: „Ochrona informacji w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla międzynarodowej ochrony praw człowieka”;

43. Konferencja Międzynarodowa (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: „Prawa człowieka a nowe technologie””, Lublin, 31 maja 2017 r., KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, University of Bari Aldo Moro, referat: „Ograniczenia praw człowieka ze względu na działania w cyberprzestrzeni;

44. Konferencja zagraniczna (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Status osoby duchownej we współczesnym państwie” 11 – 13 września 2017 r. Badin (Słowacja), PTPW, UR, KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiAreferat: „Swoboda kazań duchownego w systemie praw człowieka”;

45. Konferencja Międzynarodowa: Convegno Internazionale: Tutele soggettive e diritti fondamentali della persona, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari, 03 października 2017; University of Bari Aldo Moro, referat: „Conscientious objection in the case law of the ECtHR” (Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPCz);

46. Konferencja Międzynarodowa: Convegno Internazionale: Tutela della persona, emigrazione e diritto alla cittadinanza, Universita degli Studi A. Moro di Bari in collaborazione con l’Instituto Comprensivo „Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” di Grumo Appula e Binetto, Grumo Appula, 04 października 2017; University of Bari Aldo Moro, referat: „Conscientious objection, as a human right, with a source of freedom of conscience and religion” (Sprzeciw sumienia, jako prawo człowieka, mające źródło wolności sumienia i wyznania);

47. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, połączona z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Grupy Polskiej ILA”, 12-13 października 2017 r. Warszawa, ILA, referat: „Wspólne wartości w międzynarodowym systemie praw człowieka a problem sprzeciwu sumienia”;

48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, 15 marca 2018 r., Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, referat: Spowiedź jako przedmiot ochrony prawa człowieka do wolności sumienia i religii spowiednika”; 

49. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne”; Rzeszów, 18 kwietnia 2018 r., UR, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, referat: „Integralność religijna w wykonywaniu funkcji sędziego;

50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego”, 9-12 maja 2018 r., UwB, ILA Polska, referat: Wpływ prawa międzynarodowego na wykorzystanie wizerunku funkcjonariuszy publicznych w Polsce”;

51. Konferencja Międzynarodowa: IV International Conference on Human Rights, „From Human Rights to Essential Rights” 1st June 2018, Bari (Italy), Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari, 1 czerwca 2018; referat: „Protection property rights of legal persons of religious organizations in the European human rights system” (Ochrona prawa własności osób prawnych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka);

52. Konferencja Międzynarodowa: Liberta’, solidarieta’, sovranità Aspetti giuridici, etici e sociali. Nel centessimo anniversario di riconquistare l’indipendenza dalla Polonia (Wolność, solidarność, suwerenność Aspekty prawne, etyczne i społeczne W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę), Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 12 października 2018 r., referat: „Protecting the conscientious objection as the„hard core” of human dignity” (Ochrona sprzeciwu sumienia jako „twardego rdzenia” godności człowieka);

53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości pt. Konstytucjonalizacja i urzeczywistnianie wartości, UKSW, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ustroń, 22-23 listopada 2018 r., referat: „Pokrzywdzony przestępstwem niezatrzymania się do kontroli drogowej, a standardy praw człowieka”;

54. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Porządek oparty na prawie naturalnym – wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego”, Sejm, Warszawa 15 grudnia 2018 r., referat: „Sprzeciw sumienia jako prawo fundamentalne. Stan realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku (referat);

55. Konferencja Międzynarodowa: „2nd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Current challenges of Democracy and Rule of Law in Europe – „II Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: „Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie””, Lublin, 4 kwietnia 2019 r., KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, referat: „Freedom to recive information as a basis of democracy and the rule of law in Europe” (Wolność przekazywania informacji  jako fundament demokracji  i  praworządności w  Europie);

56. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r., referat: „Regulacja sprzeciwu sumienia w perspektywie 30 lat ustaw wyznaniowych;

57. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „XV Colloquium Prawno-Historycznym „Iura et leges między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne”, 9-10 maja 2019 r., UO, referat: „Zachodni standard prawa człowieka do rzetelnego procesu, a wschodni model dopuszczenia mierników prędkości w ruchu drogowym;

58. Konferencja Międzynarodowa: „Problemy Bioetyczne w Prawie, Medycynie, Ekonomii”, 15 maja 2019 r.. Uczelnia Łazarskiego, referat: „The human right to property in ECHR jurisprudence and the protection of intellectual property in the biomedical sphere” (Prawo człowieka do własności w orzecznictwie ETPCz a ochrona własności intelektualnej w sferze biomedycznej);

59. Konferencja Międzynarodowa: „Satira religiosa – aspetti giuridici”, Lublin, 27 maja 2019 r., KUL Katedra Prawa Wyznaniowego WPPKiA „ referat: „Blasphemy and the standards of Protection of human rights” (Bluźnierstwo a standard ochrony praw człowieka);

60. Konferencja Międzynarodowa: „3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. Public health and Human Rights Law, Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations”, Lublin, 29 maja 2019 r., KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, referat: „The human right to property in ECHR jurisprudence and the protection of intellectual property of experimental therapies” (Prawo człowieka do własności w orzecznictwie ETPCz a ochrona własności intelektualnej tzw. terapii eksperymentalnych);

61. Konferencja Międzynarodowa: „V International Conference on Human Rights on 'Communication, Mass Media and Human Rights”, Józefów, 3 czerwca 2019 r., University of Euroregional Economy in Józefów, referat: „Recording police intervention in the light of human rights to freedom of expression” (Utrwalanie interwencji policji w świetle prawa człowiek do swobody wypowiedzi);

62. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Konstytucja a Prawo Europejskie”, Warszawa 27 listopada 2019 r.. Prawnicy dla Polski, referat: „Ochrona sprzeciwu sumienia w Konstytucji RP i prawie europejskim”; 

63. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Sympozjum z prawa wyznaniowego pt.: Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych”, Kombornia 22-24 września 2020 r., referat: „Standard ochrony przed bluźnierstwem w orzecznictwie ETPCz a rola sądu krajowego”;

64. Konferencja Międzynarodowa: „4th European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19”, Lublin, 15 kwietnia 2021 r., KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, referat: „Limitation of freedom of conscience and religion in a pandemic” (Ograniczenia prawa człowieka do wolności sumienia i religii w pandemii);

65. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wpływ pandemii na standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 5 kwiecień 2022 r., referat: „Pozorne wydłużenie przedawnień przestępstw i wykroczeń w ustawach covidowych;

66. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 9 kwietnia 2022 r., referat: „Ogólny zakazu stosowania instrumentów prawa karnego wobec legalnie działających NGO;

67. Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu” – Pokamedulski Klasztor w Wigrach, 24-26 maja 2022 r., PTPW, ASZWOJ, referat: „Sprzeciw sumienia jako normatywny instrument ochrony przed niedopuszczalnym ograniczeniem wolności przekonań;

68. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność religijna osób i funkcjonariuszy publicznych” – Radocza, 18-20 listopada 2022 r. PTPW, KUL, referat: „Standard ochrony wolności religijnej w prawie karnym jako instrument zwalczania przemocy wobec osób publicznych;

69. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Unijny system ochrony praw człowieka wobec współczesnych wyzwań, Parlament Europejski, Grupa EKR, Lublin 9 grudnia 2022 r., referat: „Zasada stosowania praw człowieka w orzecznictwie ETPCz i TSUE w obszarze ochrony praw człowieka”;

70. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: XX SYMPOZJUM PRAWA WYZNANIOWEGO. Wolność sumienia i religii w Polsce. W 450. rocznicę uchwalenia Konfederacji Warszawskiej i 25. rocznicę ratyfikacji Konkordatu, Nowe Miasto nad Pilicą, 22–24 maja 2023 r., referat: Zasady odpowiedzialności osób prawnych związków wyznaniowych a zakaz dyskryminacji”;

71. Konferencja Międzynarodowa:  SYMPOSIUM – THE PRINCIPLE OF CITIZEN’S TRUST IN THE STATE AND LAW, 8-9 May 2023, Maribor, referat: „Penalization of an offense under art. 97 of the Petty Offences Code and the principle of trust in the state and its law” (Penalizacja wykroczeń z art. 97 kw, a zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa);

72.  Konferencja Międzynarodowa:  DIGITAL WELL-BEING – a concern for the quality of lifeBari, 09 June 2023, referat: Prawo człowieka do nauki a nauczanie zdalne;

73. Konferencja Międzynarodowa: Homo-Tribus-Familia-Civitas-Stato, Societas Delle Ai?, University of Bari Aldo Moro, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 17 października 2023 r., referat: Sztuczna inteligencja w stosowaniu i nauczaniu prawa;

74. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Gwarancje oraz zagrożenia bezstronności. Dyskurs interdyscyplinarny, Łączki k. Dubiecka, 24-26 listopada 2023 r., Katedra Prawa Wyznaniowego KUL, PTPW, referat: Znak krzyża, jako „groźba karalna” wobec obowiązku bezstronności sądu i prokuratury

75. Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  Prawo do zawarcia małżeństwa jako prawo podstawowe. Seminarium organizowane w ramach projektu: Małżeństwo w pryzmacie doktryny wymogów imperatywnych, Fundacja Instytut Praw Ustrojowego, KUL 30 listopada 2023 r., referat: Prawo do zawarcia małżeństwa w dokumentach Rady Europy.

Przewodnictwo w Konferencjach naukowych:

1) Przewodniczenie: „Panel V: Zasada swobody umów w praktyce prawnej” (21 maja 2015 r.), Konferencji „Swobody Działań na Rynku”19-21 maja 2015 r., KUL, UMCS;

2) Przewodniczenie Konferencji Międzynarodowej za granicą w języku angielskim: „The influence of the European system of human rights into national law”, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law, Košice, 26 czerwca 2015 r.

Działalność szkoleniowa:

1. Wykroczenie niewskazania sprawcy, z dnia 18 lutego 2013 r., SPnD;

2. Warsztaty z pisania skarg do ETPCz, z dnia 20 marca 2013 r., KUL;

3. Warsztaty z pisania skarg do TK, z dnia 17 kwietnia 2013 r., KUL;

4. Szkolenia dla aplikantów adwokackich Izba Adwokacka w Lublinie, z zakresu Praw Człowieka, 6-22 marca 2017 r.

5. Szkolenie z zakresu regulacji prawnych dotyczących ręcznych mierników prędkości, z dnia 9 października 2018 r., SPnD.

6. Szkolenie Adwokatów Izba Adwokacka w Lublinie, z dnia 28 listopada 2019 r. Wartość dowodowa radarów, lidarów i prędkościomiemierzy kontrolnych (wideorejestratorów) w sprawach o przekroczenie prędkości. Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Praktyka i orzecznictwo.

7.  Zajęcia dla Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów w ramach tzw. Aplikacji Uzupełniającej KSSiP, Orzecznictwo ETPCz oraz Kazusy z zakresu praw człowieka, 11 września 2021 r., 

8. Warsztaty Argumentacja w sprawach aborcji w debacie publicznej, 4 grudnia 2021 r., Akademia Ordo Iuris, Wydział Politologii UMCS;

9. Szkolenie Orzecznictwo polskie i europejskie w sprawach aborcji, 14 lutego 2022 r. dla Akademii Intermarum i Ordo Iuris, 

10. Szkolenie: „Obrona konieczna bronią palną”, 3 lipca 2022 r., Stowarzyszenie Beryl, Lublin,

11. Zajęcia dla Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów w ramach tzw. Aplikacji Uzupełniającej KSSiP, Orzecznictwo ETPCz oraz Kazusy z zakresu praw człowieka, 1 października 2022 r.,

12. Szkolenie: „Obrona konieczna bronią palną”, 11 grudnia 2022 r., Stowarzyszenie Beryl, Lublin.

13. Szkolenie: „Obrona konieczna w praktyce”, 1 lipca 2023 r., Lublin.

14. Zajęcia dla Aplikantów Sędziowskich KSSiPOchrona praw jednostek przed sądem krajowym lub międzynarodowym oraz Rada Europy, EKPCz, ETPCz (instytucje europejskie), , 23-26 stycznia, 2024 r. Kraków KSSiP;

15. Szkolenie dla Asesorów i nowo mianowanych Sędziów, O12/24/1, Etyka sędziowska: – wzorce zachowań na sali rozpraw i poza nią – wybrane zagadnienia z komunikacji i autoprezentacji; – sposób komunikacji sędziego z uczestnikami postępowania; – wizerunek sędziego, stron uczestników profesjonalnych, świadków – media na sali rozpraw. zachowanie wobec mediów, 20-22 marca 2024 r., Dębe KSSiP.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

1) Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego;

2) Stowarzyszenie Prawo na Drodze (od powstania do 2019 r.);

3) Grupa Polska – Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA);

4) Towarzystwo Naukowe KUL.