Prawa Człowieka

Szczególnym zainteresowaniem adwokata Michała Skwarzyńskiego zarówno naukowym, jak i w ramach wykonywania zawodu adwokata jest ochrona praw człowieka.

Dotyczy to nie tylko podkreślania ochrony praw człowieka w różnych procedurach, lecz także realizowanie ochrony praw jednostki poprzez skargi do Trybunału Konstytucyjnego, jak i skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Doświadczenie zawodowe, a także wiedza oraz specjalność naukowa z zakresu praw człowieka, są podstawą merytoryczną dla adwokata Michała Skwarzyńskiego, aby reprezentować klientów w tego typu sprawach.

Możliwe jest także prowadzenie spraw przed innymi organami i sądami międzynarodowymi. Zacięcie naukowe pozwala znaleźć skuteczne rozwiązanie dla klienta, także w prawie międzynarodowym czy prawie europejskim.

Prawa człowieka, a zwłaszcza standardy strasburskie są skutecznym argumentem, niestety często pomijanym w postępowaniach sądowych. Pozwalają one uzyskać słuszne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie, ponieważ zwiększają skuteczność argumentacji reprezentowanej strony.

Adwokat doktor Michał Skwarzyński wygrał sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Dolata p. Polsce i doprowadził do wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym skazaniem w przez Polski Sąd. Jest to znakomity przykład, iż kontrola orzeczeń przez pryzmat systemu ochrony praw człowieka jest możliwa i skuteczna

Doktor Michał Skwarzyński jest współautorem podręcznika z Prawa Międzynarodowego Praw Człowieka, wydanego przez uznane wydawnictwo prawnicze C.H. Beck.

Podział opracowanego materiału w podręczniku przez poszczególnych autorów wynikał z ich specjalizacji naukowej. Dr Michał Skwarzyński jest autorem ogólnej struktury podręcznika, istotnej części rozdziałów dogmatycznych, zaprezentowanej koncepcji podziału praw człowieka, wyłącznym autorem 59 jednostek podręcznika i współautorem Przedmowy.   

Jako przykłady zaangażowania na gruncie praw człowieka można wskazać sprawę o wykroczenia niewskazania sprawcy oraz sprawę represjonowanych w czasach komunistycznych.

Adwokat Michał Skwarzyński pro bono reprezentował osoby represjonowane w czasach komunistycznych, w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o stosowne roszczenia na podstawie tzw. ustawy lutowej. W ramach tych postępowań w tego typu sprawach, nasi prawnicy dostrzegli wady systemowe, które zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego. Skarżącego na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował adwokat Michał Skwarzyński.

Adwokat doktor Michał Skwarzyński reprezentował również klienta w sprawie o wykroczenie niewskazania sprawcy, gdzie złożono skargę konstytucyjną i zainicjowano postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 64/13. Argumentacja skargi, jak i rozpoznane pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie P 27/13 skłoniły Prokuratora Generalnego do modyfikacji wniosku w sprawie K 3/13. Ostatecznie Trybunał w orzeczeniach w tych trzech sprawach określił warunki stosowania wykroczenia niewskazania sprawcy, w taki sposób, który umożliwia skuteczną obronę przed tym wykroczeniem, które już w swej konstrukcji łamie standardy ochrony praw człowieka.