Publikacje i działalność naukowa Anny Tuni

Monografie:

1. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor: Artur Mezglewski), C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-449-0, ss. 227.

2. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-044-6, ss. 397.

Redakcje i współredakcje monografii:

1. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 837702282-6, ss. 246.

2. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 837702509-4, ss. 347.

3. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), ss. 267.

4. Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, ss. 303.

5. Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, M. Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, ss. 330.

Rozdziały w monografiach:

1. Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. Tadeusz Płoski, Justyna Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 356-370.

2. Protection of tourist service client in Poland, w: Positive law in contemporary legal system. The Materials of the International Scientific Conference Brest-Opole, Brest 15th-17th April, 2009, red. Borys Lepieszko, Dariusz Walencik, Brześć 2009, s. 90-92.

3. Znaczenie ustaw majowych w zakresie możliwości zawierania małżeństw wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. Dariusz Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 199-209.

4. Realizacja przesłanki koniecznej dotyczącej udziału czynnika oficjalnego w przy zawieraniu małżeństw w trybie w art. 1 § 2 KRO, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, red. Piotr Kasprzyk, Piotr Wiśniewski, Lublin 2009, s. 123-137.

5. Kary ograniczające i pozbawiające wolności człowieka w prawie wykroczeń, w: Idea wolności w ujęciu historycznym, doktrynalnym i prawnym, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Toruń 2010, ss. 417-427.

6. Nauka i nauczanie prawa wyznaniowego w Polsce w latach 1945-2009, w: Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2010, s. 215-227.

7. Współpraca urzędu stanu cywilnego oraz sądu z instytucjami kościelnymi w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. Ryszard Sztychmiler, Justyna Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 45-56.

8. Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej. Praca zbiorowa, red. Anna Tunia, Lublin 2011, s. 55-61.

9. Uzgodnienia między związkami wyznaniowymi i władzami państwowymi dotyczące wykazu duchownych uprawnionych do procedowania przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej, w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. Marek Bielecki, Lublin 2011, s. 173-182.

10. Współdziałanie Policji oraz straży gminnej w zakresie przeciwdziałania wykroczeniom popełnianym w działalności turystycznej i ścigania ich sprawców, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 99-110.

11. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 267, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), s. 151-159.

12. Finansowe aspekty działalności jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej, w: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. Paweł Sobczyk, Krzysztof Warchałowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 478, ISBN 978-83-7545-417-8, s. 223-232.

13. Spokój publiczny – wartość chroniona w czasach pokoju. Studium na tle przepisów prawa wykroczeń, w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2013, ISBN 978-83-7395-7, s. 375-385.

14. Kompetencje do przyjmowania oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa jako materia właściwa do układowego uregulowania między państwem i związkami wyznaniowymi. Głos w dyskusji, w: Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-782-0, s. 439-442.

15. Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Kraków 2014, ISBN 978-83-233-3676-1, s. 239-252.

16. Wolność z zakresie wyboru formy zawarcia małżeństwa w prawie II RP i Polski Ludowej, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Opole 2014, ISBN 978-83-63950-40-8, s. 193-204.

17. Kompetencje straży gminnych w zakresie ścigania sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 k.w. w: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. Artur Mezglewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-881-0, s. 47-60.

18. Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, s. 11-25.

19. Reakcja organu kontroli ruchu drogowego na wykroczenie, w: Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, s. 183-226.

20. Prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych jako wyraz gwarancji wolności sumienia i religii jednostki w prawie III RP, w: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. Anna Frankiewicz-Bodynek, Anna Pawlak, Wydawnictwo ATW, Kraków 2015, ISBN 978-83-63910-47-1, s. 319-332.

21. Podmioty urzędowe procedujące przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej w przypadku nupturientów pozbawionych wolności, w: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65414-04-5, s. 285-298.

22. Polityka państwa w zakresie ustalenia jednolitej siatki pojęć w przepisach prawa wyznaniowego, w: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-236-5, s. 33-52.

23. Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa – gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki?, Pecunia servire debet sed non regere. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-384-3, s. 409-419.

24. Prawo do zawarcia małżeństwa cywilnego w formie religijnej, w: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, red. Krzysztof Motyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-386-7, s. 57-66.

25. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, w: Rodzina i prawo, red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2017, ISBN 978-83-8018-179-3, s. 63-72.

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Czynności kierownika u.s.c. podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 229-258.

2. Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 155-179.

3. Pojęcie i nauka prawa wyznaniowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2007, nr 1, s. 13-27.

4. Charakter terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 209-224.

5. Podstawa sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w trybie art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2006, t. II, z. 1. Prawo, s. 251-277 (ukazało się w marcu 2008 r.).

6. Wykonywanie funkcji publicznych przez duchownego w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2, s. 33-40.

7. Kierunki i dynamika rozwoju nauki i dydaktyki prawa wyznaniowego w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 133-154.

8. Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych przez biura podróży w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 4, s. 43-57.

9. Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, z. 1, s. 129-159 (data ukazania: luty 2009).

10. Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 45-61.

11. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 97-115.

12. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych i jej ograniczenia w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. XI/1, s. 97-106. (4 pkt na liście B MNiSW)

13. Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 215-230.

14. Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, ISSN 2081-8882, s. 45-61.

15. Procedura zawarcia małżeństwa „konkordatowego” – administracyjna czy cywilna?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2017, nr 81, s. 83-97.

Hasła:

1. Cmentarze wyznaniowe, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 55-56, ISBN 978-83-62491-19-3.

2. Fundusz Kościelny, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 108-111, ISBN 978-83-62491-19-3.

3. Komisje państwowo-kościelne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 141-146, ISBN 978-83-62491-19-3.

4. Kult publiczny, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 165-168, ISBN 978-83-62491-19-3.

5. Osobowość prawna związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 243-245, ISBN 978-83-62491-19-3.

6. Osoby duchowne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 245-250, ISBN 978-83-62491-19-3.

7. Postępowanie regulacyjne, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 302-303, ISBN 978-83-62491-19-3.

8. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, w: Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013, s. 535-538, ISBN 978-83-62491-19-3.

9. Duchowny, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 62-69, ISBN 978-83-255-5570-2.

10. Turystyka religijno-pielgrzymkowa, w: Leksykon prawa wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2014, s. 465-468, ISBN 978-83-255-5570-2.

11. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa, w: Leksykon prawa wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 540-548, ISBN 978-83-255-5570-2.

Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat”. Warszawa 16 stycznia 2006 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 281-288.

2. Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, pt. „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie”, Brzeg, 18 kwietnia 2007 r., „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3, s. 191-193.

3. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawo kościelne a prawo państwowe. Harmonia czy konflikt”, Kraków, 23 listopada 2006 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 429-433.

4. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, Białystok, 26-27 września 2007 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2, s. 145-151.

5. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej w 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, Łódź 3-4 września 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 5, s. 154-157.

6. Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 283-290.

7. Sprawozdanie z Sympozjum naukowego pt. Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym, Kraków, 19 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2-3, s. 165-170.

8. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej zorganizowanej z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dr hab. Michała Pietrzaka, połączonej z wręczeniem Księgi pamiątkowej, pt. Pro bono Reipublicae, Warszawa 15 października 2009 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 11, s. 110-111.

9. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 12, s. 104-108.

10. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 307-312.

11. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), Katowice, 19 kwietnia 2012 r. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 353-357 (ukazało się w marcu 2013 r.).

12. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 299-303; ss. 5.

13. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 355-358.

14. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Prawo małżeńskie kościołów chrześcijańskich w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego. Konferencja naukowa (Warszawa, 26 marca 2014 r.), „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4, s. 251-253.

15. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Dwikozy 13-14 września 2016 r.”,  „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.

Recenzje opublikowane:

1. Aleksandra Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, ss. 479, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 16, s. 368-372.

Pozostałe publikacje

1. Wprowadzenie, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 7-8.

2. Wprowadzenie, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 9-11.

3. Słowo wstępne (współautor Artur Mezglewski), w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 267, ISBN 987-83-7702-556-7 (Wyd. KUL), ISBN 978-83-928722-4-5 (PTPW), s. 7-8.

4. Słowo wstępne, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-906-0, s. 7-8.

5. Słowo wstępne (współautorzy: Artur Mezglewski, Michał Skwarzyński), w: Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia. Michał Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, s. 9-11.

Referaty na konferencjach naukowych:

1. Kary ograniczające i pozbawiające wolność człowieka w prawie wykroczeń – referat wygłoszony podczas IV Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy”, Brzeg 7 maja 2008 r.

2. Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Małżeństwo w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym”, Olsztyn 9-10 maja 2008 r.

3. Uzgodnienia między związkami wyznaniowymi i władzami państwowymi dotyczące wykazu duchownych uprawnionych do procedowania przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas V. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. „Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Krasnobród 13-15 maja 2008 r.

4. Protection of tourist service client in Poland” – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. „Prawo pozytywne we współczesnych systemach prawnych” („Позитивное право в современых правовых системах”), Brześć (Białoruś), 15-17 kwietnia 2009 r.

5. Nauka i nauczanie prawa wyznaniowego w Polsce w latach 1945-2009 – referat wygłoszony podczas V Colloquium Prawno-Historycznego pt. „Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od starożytności do współczesności”, Brzeg 12-14 maja 2009 r.

6. Znaczenie ustaw majowych w zakresie możliwości zawierania małżeństw wyznaniowych – referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009”, Kamień Śląski 19-21 maja 2009 r.

7. Współpraca urzędu stanu cywilnego oraz sądu z instytucjami kościelnymi w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas I. Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo 21-22 kwietnia 2010 r.

8. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych i jej ograniczenia w zakresie zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas VI Colloquium Prawno-Historycznego pt. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, zorganizowanego przez WPiA UO oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Niewodniki, 13-14 maja 2010 r.

9. Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL J.P. II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Ulanów, w dn. 26-27 maja 2010 r.

10. Finansowe aspekty działalności jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej – referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Konstancinie-Jeziornej, w dn. 18-19 maja 2011 r.

11. Zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w zakresie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego – referat wygłoszony podczas konferencji naukowej, pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w Sromowcach Niżnych, w dn. 7-9 marca 2012 r.

12. Spokój publiczny – wartość chroniona w czasach pokoju. Studium na tle przepisów prawa wykroczeń – referat wygłoszony podczas VIII Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Ius belli et pacis w tradycji europejskiej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Brzegu, dn. 17 kwietnia 2012 r.

13. Działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych jako przejaw swobody wykonywania funkcji religijnych i działania na rzecz dobra wspólnego – referat wygłoszony podczas IX. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, zorganizowanego przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, w dn. 17-20 maja 2012 r.

14. Kompetencje straży gminnych w zakresie ścigania sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń – referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Nasutów, 9 kwietnia 2013 r.

15. Polityka państwa w zakresie ustalenia jednolitej siatki pojęć w przepisach prawa wyznaniowego – referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa wyznaniowego połączonego ze zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców prawa wyznaniowego, pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Myczków-Polańczyk, 23-26 kwietnia 2013 r.

16. Wolność w zakresie wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce w XIX i XX w. – referat wygłoszony podczas IX. Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg, 15-16 maja 2013 r.

17. Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna – referat na konferencji naukowej pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w Sromowcach Niżnych, w dniach 22-24 września 2013 r.

18. Implementacja art. 10 konkordatu z 1993 r. do systemu prawa polskiego. Czy umowa została dotrzymana? – referat wygłoszony podczas X. Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. Pacta sunt servanda – nierealny projekt, czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg, 8-9 maja 2014 r.

19. Reakcja organu kontroli ruchu drogowego na wykroczenie – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Myczkowie-Polańczyku, w dniach 11-14 września 2014 r.

20. Ujawnienie wykroczenia w ruchu drogowym. Efekt czy przyczyna kontroli drogowej? – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Administracja kontroli ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Opolu, dnia 15 stycznia 2015 r.

21. Zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej przez osobę pozbawioną wolności, Popowo-Parcele, 2-4 marca 2015 r.

22. Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa – gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki? – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w Jastrzębiej Górze, w dniach 9-10 kwietnia 2015 r.

23. Identyfikacja sprawcy wykroczenia drogowego w postępowaniu mandatowym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, w Jastrzębiej Górze, w dniach 11-12 kwietnia 2015 r.

24. Prawo do zawarcia małżeństwa cywilnego w formie religijnej, wygłoszony w trakcie  XXXIII Dni Praw Człowieka pt. „Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku”, KUL, Lublin, 7-8 grudnia 2015 r.; (organizatorzy: Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

25. Procedura zawarcia małżeństwa konkordatowego – administracyjna czy cywilna? – referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10-11 maja 2016 r.

26. Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych – referat wygłoszony podczas XIII. Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.

27. Mandat za wykroczenie drogowe – kara kryminalna czy administracyjna? – referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kary w ruchu drogowym, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, Pokrzywna, 20 maja 2016 r.

28. Przetwarzanie danych osobowych publiczności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, pod honorowym patronatem Burmistrza Sandomierza, Dwikozy, k. Sandomierza, 13-14 września 2016 r.

29. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rodzina i prawo, Bydgoszcz 4-5 kwietnia 2017 r.; organizator Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

30. Charakter prawny przepisów określających podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, Olsztyn 26 kwietnia 2017 r.; organizator WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

31. Przesłuchanie w trybie art. 54 § 6 k.p.w. – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawo dowodowe w postępowaniu sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, Kęszyca Leśna 7-8 maja 2017 r.; organizator: Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na WPPKiA KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

32. Procedura ustalania wykazu podmiotów urzędowych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne, Zielona Góra – Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r.; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

33. Ochrona praw członków rodziny na płaszczyźnie przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka, Opole, 11 maja 2017 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika prawa, Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona fides” WPiA UO, Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

34. Sytuacje niweczące skuteczność oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa w demokratycznym państwie prawnym – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Gwarancje formalne i materialne, Sromowce Niżne 12-14 maja 2017 r.; organizator: Instytut Prawa i Ekonomii na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze.

35. Duchowny jako podmiot administrujący w sprawach z zakresu administracji stanu cywilnego – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Badin (Słowacja) 11-13 września 2017 r.; organizator: Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego w Bańskiej Bystrzycy-Badinie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

36. Małżeństwo konkordatowe – litera i praktyka prawna – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 25 lat polskiego Konkordatu – refleksja krytyczna, Kraków, 22 marca 2018 r.; organizator: Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

37. Integralność religijna kierownika USC a rzeczywistość prawna – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Integralność religijna w praktyce zawodowej. Aspekty prawne i etyczne, Rzeszów, 18 kwietnia 2018 r.; organizator WPiA UR oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny im św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.

38. Zakres współpracy organów procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia, Olsztyn, 24 kwietnia 2018 r.; organizator WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

39. Współpraca państwa i związków wyznaniowych w zakresie ochrony dóbr kultury religijnej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona dóbr kultury, Olsztyn, 25 maja 2018 r., organizator: WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

40. Prawo małoletniego do zawarcia małżeństwa – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dziecko i prawo, Bydgoszcz, 24-25 maja 2018 r. organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

41. Zakres stosowania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie niepodległej Polski – referat wygłoszony na XV Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r.; organizator: Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW.

42. Równość w zakresie prawa do zawarcia małżeństwa – referat wygłoszony na II. Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym, Opole, 10 maja 2018 r., organizator WPiA Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

43. Reforma prawa małżeńskiego w prawie II Rzeczypospolitej – referat wygłoszony na XIV Opolskim Colloquium Prawno-Historycznym pt. Res publica semper reformanda, Opole, 10 maja 2018 r., organizator WPiA UO.

44. Ujawniane sprawców wykroczeń przy użyciu wideorejestratora – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami, Opole, 12 maja 2018 r., organizator WPiA Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenia:

1. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część I; Nasutów, 8 lutego 2013 r.

2. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część II, Koluszki, 16 marca 2013 r.

3. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część III, Łeba, 1 czerwca 2013 r.

4. Szkolenie dot. Przepisów postępowania mandatowego oraz praktyk organów mandatowych w przypadkach ujawnienia najczęściej popełnianych wykroczeń – część IV, Poznań 14 czerwca 2013 r.

5. Szkolenie nt. Zasad kontroli ruchu drogowego oraz trybu ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym – część I, Kościan 12 grudnia 2014 r.

6. Szkolenie nt. Zasad kontroli ruchu drogowego oraz trybu ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym – część II, Poznań, 13 grudnia 2014 r.

7. Szkolenie nt. Fotoradarowej kontroli prędkości, Opole, dnia 15 stycznia 2015 r.

8. Szkolenie nt. Przebieg kontradyktoryjnego procesu karnego i wykroczeniowego, Stryków, 6 czerwca 2015 r.

9. Szkolenie nt. „Zatrzymanie prawa jazdy w trybie administracyjnym”, Kościan, 1 lutego 2016 r.