Publikacje i działalność naukowa Michała Skwarzyńskigo

  Książki naukowe i redakcje książek naukowych autorstwa Michała Skwarzyńskiego:

1. „Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej, Lublin 2012, ss. 302.

2. „Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prownokarne następstwa”, współredakcja z A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2015;

3. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, współredakcja z P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

 

Rozdziały w monografiach:

1. Rozdział pt.: Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy”, w monografii pt.: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych”, red. H. Cioch, Rzeszów 2008 r., s. 317–321;

2. Rozdział pt.: Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych, w monografii pt.: „Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, red. J. J. Skoczylas,Lublin 2009 r., s. 59–70;

3. Rozdział pt.: Prawne konsekwencje śmierci autora utworu – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: „Dziedziczenie Własności Intelektualnej”, red. M. Załucki, C.H. Beck 2009 r., s. 1–16;

4. Rozdział pt.: Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do ochrony zdrowia, w monografii pt.: „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, red. M. Załucki, C.H. Beck 2010 r., s. 73–86;

5. Rozdział pt.: Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności, w monografii pt.: „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, red. A. Tunia, KUL 2011, s. 95–107

6. Rozdział pt.: Upadłość konsumencka twórcy s. 43-53, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: „Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym” red. M. Załucki, Warszawa 2012, ss. 153;

7. Rozdział pt.: Przejawy działalności twórczej, niepodlegające ochronie prawa autorskiego, s. 37–48, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, w monografii pt.: red. P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;

8. Rozdział pt.: Charakter prawny dozwolonego użytku”, s. 49–80, w monografii pt.: (red.) P. Fajgielski, P. Potakowski, „Domena Publiczna – troska o prawa podstawowe?”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 242;

9. Rozdział pt.: Sprzeciw sumienia w adwokaturze s. 201-220, w monografii pt.: „Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych” red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 268;

10. Rozdział pt.: Prawa człowieka a wprowadzenie stanów nadzwyczajnych z uwagi na działania w cyberprzestrzeni s. 189-208, w monografii pt.: „Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna” red. A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Warszawa 2013, ss. 293;

11. Rozdział pt.: Prawo człowieka do obrony a postępowanie wykroczeniowe w Polsce, s. 103-121, w monografii pt.: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, red. A. Mezglewski, Lublin 2014, ss. 259;

12. Rozdział pt.: Pielgrzymka jako nagroda w konkursie, s. 55-68, w monografii pt.: „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, red. A. Tunia, Lublin 2014, ss. 303;

13. Rozdział pt.: Problemy nowoczesnego kredytowania, s. 270-284, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą w monografii pt.: „Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne”, red. I. Ramus, Marszałek, Toruń 2014, ss. 580;

14. Rozdział pt.: Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka s. 91-109, w monografii pt.: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, ss. 232;

15. Rozdział pt.: Współczesne zagrożenia dla praw człowieka w kontekście uprawnień służb ochrony bezpieczeństwa publicznego, s. 153-170, w monografii pt.: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia wybrane”, red. S. Hypś, K. Kołek, Lublin 2014, ss.280;

16. Rozdział pt.: Losy post mortem praw autorskich w nowoczesnym prawie cywilnym, s. 219-236, w monografii pt.: „50-lat Kodeksu Cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji”, Warszawa 2015, WoltersKluwer, red. P. Stec, M. Załucki, ss.462;

17. Rozdział pt.: „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie klauzuli sumienia”, s. 285-293, w monografii pt.: „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384;

18. Rozdział pt.: Podstawy własnego użytku naukowego w prawie autorskim z perspektywy systemu ochrony praw człowieka”, s. 275-294, w monografii pt.: „Działalność naukowo – dydaktyczna w świetle prawa autorskiego”, KUL 2015, red. G. Tylec, W. Lis, ss. 296;

19. Rozdział pt.: „Realizacja prawa więźnia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej”, s. 299-314, w monografii pt.: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Służba Więzienna, PTPW, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016 ss. 488;

20. Rozdział pt.: Dozwolony użytek z cudzej twórczości w czasie ceremonii religijnych jako element polityki wyznaniowej państwa, s. 203-214, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą w monografii pt.: „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

21. Rozdział pt.:Sprzeciw sumienia sędziego jako element polityki wyznaniowej, s. 155-176, w monografii pt.: „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, KUL 2016, ss.384;

22. Rozdział w języku angielskim pt.: Blasphemy in Poland and the standards of Protection of human rights. The Perspective of a Central-European Country („Bluźnierstwo w Polsce a standardy ochrony praw człowieka. Perspektywa państwa środkowo-europejskiego”), w monografii: „EU migration policy and the internal security of the member states”, red. E. Krzysztofik, E. Tuora-Schwierskott, Berlin 2016, s. 211-235.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:


1. Charakter prawny art. 213 kodeksu karnego, Prokuratura i prawo 7–8/2008, s. 198–208 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);

2. Przestępstwo uzyskania programu komputerowego – art. 278 § 2 kk”, Palestra 3/2010, s. 34–48 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 6 pkt.);

3. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście długu i odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego, Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja 1/2011, s. 133–144, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 9 pkt.);

4. Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka”, Przegląd Sejmowy nr 6/2013, s. 9–26, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

5. Prawa człowieka a "własność" wirtualna, Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014, s. 204-215, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 3 pkt.);

6. „Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach, współautor wraz z Dr Michałem Chajdą, Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 18/2015, s. 335-351, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

7. Korzystanie z klauzuli sumienia, jako realizacja wolności wewnętrznej czy/i zewnętrznej, w Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr XIII/4 / 2015, s. 9-21 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

8. Orzeczenie TK w sprawie sygn. akt SK 54/13 w przedmiocie przestępstwa obrazy uczyć religijnych w świetle standardów strasburskich”, Przegląd Prawa Wyznaniowego nr 8/2016, s. 115-127 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.);

9. Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu, Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 19/2016, s. 63-83, (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 7 pkt.);

10.Opinia prawna dotycząca oceny spektaklu pt.: "Klątwa" reż. Oliver Frljić wg. strasburskich standardów ochrony wolności słowa”, Przegląd Prawa Wyznaniowego nr 9/2017, s. 281-309 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa – 8 pkt.).

 

Hasła encyklopedyczne:

 

1. Hasło: Usługi pogrzebowe, s.487–490 [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

2. Hasło: Własność intelektualna w związkach wyznaniowych, s. 503–509, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

3. Hasło: Wniosek oraz skarga konstytucyjna kościoła i związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego, s. 510–513, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610;

4. Hasło: Złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym, s. 575–577, [w:] Leksykon Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, C.H. Beck 2014, ss. 610.


Sprawozdania:

1. System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo – Konferencja naukowa, Lwów 10-12 V 2007 r.Studia Prawnicze KUL 2-3/2007, s. 196-198 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa 6 pkt.);

2.Dziedziczenie własności intelektualnej (Konferencja Naukowa, Rzeszów 22 maja 2009 r.)Studia Prawnicze KUL 4/2009, s. 212-213 (czasopismo punktowane na liście Ministerstwa 6 pkt.);


Inne:

1.Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza” publikacja pokonferencyjna: „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo", Lwów 10-12 V 2007 r., s. 174–175;

Najważniejsze Wystąpienia Naukowe:

 

1. Konferencja „System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo”, Lwów 10–12 maja 2007 r. referat: „Ratio legis odpowiedzialności karnej dziennikarza;

2. Konferencja „Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych” Nałęczów 3–5 października 2008 r., referat: „Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy;

3. Konferencja „Ogólnopolski zjazd cywilistów studentów – 45 lat kodeksów cywilnych”, KUL 23 luty 2009 r., referat: „Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych;

4. Konferencja „Dziedziczenie własności intelektualnej”, Rzeszów 22 maja 2009 r., referat: „Prawne konsekwencje śmierci autora utworu – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;

5. Konferencja II Ogólnopolski Zjazd Prawa Bankowego – „Prawo bankowe jako lider w kształtowaniu prawa nowych technologii”, Uniwersytet Warszawski, 9 kwietnia 2010 r., referat: „Wzorce umowne przy internetowej sprzedaży numizmatów;

6. Konferencja „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, Uniwersytet Rzeszowski 25–26 marca 2010 r., referat: „Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do zdrowia;

7. Konferencja „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów 26–27 maja 2010 r., Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności;

8. Konferencja „Nie daj się złapać w Sieć!” – „Prawa autorskie, bezpieczeństwo oraz dobra osobiste w Internecie”, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 16–18 maja 2011 r., referat: „Specyfika karnoprawnej ochrony dóbr osobistych w sieci;

9. Konferencja „Domena Publiczna”,  KUL, WPPKiA, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, 19–20 maja 2011 r., referat: „Charakter prawny dozwolonego użytku;

10. Konferencja: „INSO Focus on IP – Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym Rzeszów 13–14 grudnia 2011 r.”, Uniwersytet Rzeszowski, referat: „Upadłość konsumencka twórcy – współautor wraz z Dr Michałem Chajdą;

11. Konferencja: „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”, Sromowce Niżne 7–9 marca 2012 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Sprzeciw sumienia w adwokaturze;

12. Konferencja: „Międzynarodowe prawo rozwoju – potrzeba kreowania wschodniego wymiaru koncepcji”, Białystok 19 grudnia 2012 r., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, referat: „Prawa człowieka a rozwój – współautor wraz z prof. Krzysztofem Orzeszyną;

13. Konferencja: „Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego”, Nasutów 9 kwietnia 2013 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, SPnD, referat: „Prawo do obrony w postępowaniu wykroczeniowym w świetle standardów praw człowieka;

14. Konferencja: „Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”, KUL 12 kwietnia 2013 r., Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referat: „Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka;

15. Konferencja: „Perspektywy realizacji zrównoważonego rozwoju po Szczycie Ziemi Rio +20”, Białystok 18 – 19 kwietnia 2013 r.,Wydział Prawa UWB, referat: „Prawo człowieka do rozwoju a ochrona własności intelektualnej;

16. Konferencja: X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków – Polańczyk 23-25 kwietnia 2013 r., referat: „Sprzeciw sumienia sędziego jako element polityki wyznaniowej;

17. Konferencja: „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne 22 – 24 września 2013 r., Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat: „Pielgrzymka jako nagroda w konkursie;

18. Konferencja: „VI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego "Globalne problemy ochrony praw człowieka", Warszawa, 28-29 listopada 2013 r., Wydział Prawa i Administracji UKSW, Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: „Prawo człowieka do nauki a ochrona prawa człowieka do własności intelektualnej;

19. Konferencja: „Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości”, Lublin, 12 grudnia 2013 r., KUL WPPKiA, referat: „Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka – wybrane zagadnienia;

20. Konferencja: „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”, Kraków 15-16 kwietnia 2014 r., Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, referat: „Losy post mortem praw autorskich w nowoczesnym prawie cywilnym”;

21. Konferencja: „XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego"”, KUL 14-17 maja 2014 r., referat: „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie klauzuli sumienia”;

22. Konferencja: „Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”, UWr Wrocław, 23 maja 2014 r., referat: „Prawa człowieka a "własność" wirtualna”;

23. Konferencja Międzynarodowa za granicą (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Współczesne zagadnienia wolności religijnej”, Notre Dame du Mont, Adma 1451, Liban 18-21 listopada 2014 r.; referat:Prawo człowieka do wolności religijnej w systemie praw człowieka;

24. Konferencja: „Administracja kontroli ruchu drogowego”, UO Opole, 15 stycznia 2015 r., referat: „Standardy praw człowieka w postępowaniu wykroczeniowym”;

25. Konferencja: „Rola służb specjalnych w państwie prawa”, KUL, 25 lutego 2015 r., referat: Działalność służb specjalnych a zagrożenia dla praw człowieka”;

26. Konferencja: „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Służba Więzienna, PTPW, 3 marca 2015 r. referat: „Prawo człowieka do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej przez osobę pozbawioną wolności”;

27. Konferencja: „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. UO, PTPW, referat: „Korzystanie z klauzuli sumienia, jako realizacji wolności wspólnotowej czy/i indywidualnej”;

28. Konferencja: „Ochrona wizerunku oraz danych osobowych uczestników ruchu drogowego”, Jastrzębia Góra, 11-12 kwietnia 2015 r., UO, SPND, referat: „Ochrona wizerunku i danych osobowych uczestnika ruchu drogowego w systemie praw człowieka”;

29. Konferencja: „Tajemnice w prawie”, Jastrzębia Góra, 8 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, referat: „Tajemnica adwokacka jako przedmiot ochrony sumienia adwokata”;

30. Konferencja Międzynarodowa za granicą w języku angielskim (organizacja oraz wygłoszenie referatu): The influence of the European system of human rights into national law”, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law, Košice, 26 czerwca 2015 r.; referat: "The modern definition of human rights" („Nowoczesna definicja praw człowieka”).

31. Konferencja Międzynarodowa „Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – ramy teoretyczne, wyzwania prawne oraz szanse”, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris, 5 września 2015 r.; referat: „Wpływ orzecznictwa ETPCz na stosowanie klauzuli sumienia w Polsce”;

32. Konferencja: „Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych”
Lublin, 5-6 listopada 2015 r., KUL, referat: Źródła sprzeciwu sumienia adwokata w kontekście etyki zawodowej”;

33. Konferencja Międzynarodowa: „Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej
a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich”, Lublin, 8 kwietnia 2016 r., KUL, referat: Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych, jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”;

34. Konferencja: „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, 17-19 maja 2016 r., w kompleksie Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej, UO, PTPW, referat: Granice korzystania ze sprzeciwu sumienia w kontekście równouprawnienia”;

35. Konferencja: „Kary administracyjne w ruchu drogowym”, 19 maja 2016 r., w kompleksie Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej, UO, SPND, referat: Kara administracyjna w ruchu drogowym w świetle standardów praw człowieka”;

36. Konferencja: „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego: Ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego” Kraków, 19 – 20 maja 2016 r., UJ, referat: „Współoddziaływanie ius cogens i soft law w prawie międzynarodowym w kontekście sprzeciwu sumienia”;

37. Konferencja: „Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych” Dwikozy /k. Sandomierza, 13-14 września 2016 r., KUL, referat: „Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń dla praw człowieka;

38. Konferencja: „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym”, Dwikozy /k. Sandomierza, 15-16 września 2016 r., PTPW, KUL, referat: „Źródła ochrony praw majątkowych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka”;

39. Konferencja Międzynarodowa: „Swobody Rynku Wewnętrznego UE Wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy”, Lublin, 2 grudnia 2016 r., KUL, referat: „Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia”;

40. Konferencja (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym”, Kęszyca Leśna, 7-8 maja 2017 r., KUL, UO, SPND, referat: „Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych urządzeń radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”;

41. Konferencja: „XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Prawo wyznaniowe formalne”, Zielona Góra – Kęszyca Leśna, 8–10 maja 2017 r., Uniwersytet Zielonogórski, referat: „Wniosek i skarga związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego, jako dwa środki formalnoprawne inicjowania postępowania”;

 

42. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego”, Szczecin– Międzyzdroje, 17-19 maja 2017 r., US, ILA, referat: „Ochrona informacji w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla międzynarodowej ochrony praw człowieka”;

43. Konferencja Międzynarodowa (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: "Prawa człowieka a nowe technologie"”, Lublin, 31 maja 2017 r., KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, University of Bari Aldo Moro, referat: „Ograniczenia praw człowieka ze względu na działania w cyberprzestrzeni”;

44. Konferencja zagraniczna (organizacja oraz wygłoszenie referatu): „Status osoby duchownej we współczesnym państwie” 11 – 13 września 2017 r. Badin (Słowacja), PTPW, UR, KUL Katedra Praw Człowieka WPPKiA, referat: „Swoboda kazań duchownego w systemie praw człowieka”;

 

Przewodnictwo w Konferencjach naukowych:

1) Przewodniczenie: „Panel V: Zasada swobody umów w praktyce prawnej” (21 maja 2015 r.), Konferencji „Swobody Działań na Rynku”19-21 maja 2015 r., KUL, UMCS;

2) Przewodniczenie Konferencji Międzynarodowej za granicą w języku angielskim: The influence of the European system of human rights into national law”, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law, Košice, 26 czerwca 2015 r.

 

Działalność szkoleniowa:

1. Wykroczenie niewskazania sprawcy, z dnia 18 lutego 2013 r., SPnD;

2. Warsztaty z pisania skarg do ETPCz, z dnia 20 marca 2013 r., KUL;

3. Warsztaty z pisania skarg do TK, z dnia 17 kwietnia 2013 r., KUL;

4. Szkolenia dla aplikantów adwokackich Izba Adwokacka w Lublinie, z zakresu Praw Człowieka, 6-22 marca 2017 r.

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 

1) Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego;

2) Stowarzyszenie Prawo na Drodze;

3) Grupa Polska – Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA);

4) Towarzystwo Naukowe KUL.